top of page

Rekrutacja do projektu

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od września 2022r. Fundacja Na Dobrą Sprawę otworzyło Przedszkole Szyszkowa Polana w Mirsku, zlokalizowane przy ulicy Spacerowej 1. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Jego funkcjonowanie w roku szkolnym 2022/2023 jest dofinansowane ze środków unijnych. Jest to drugie przedszkole prowadzone przez naszą Fundację. W Szyszkowej (gmina Leśna) od 2013r. funkcjonuje Przedszkole Szyszkowa Polana, które jest jedyną w okolicy certyfikowaną placówką daltońską (www.dalton.org.pl ).

Kogo zapraszamy?

W ramach realizacji projektu powstały 3 grupy i łącznie wychowaniem przedszkolnym zostało objętych 36 dzieci w wieku przedszkolnym

(od 2,5 roku do 6 lat), które zamieszkują na terenie gminy Mirsk (weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców).

 

Nie stawiamy wymagań dotyczących zakończenia treningu czystości, dzieci „pieluszkowe” są również mile widziane. Ważniejsza jest emocjonalna gotowość dziecka do podjęcia edukacji przedszkolnej.

Aby pomóc rodzicom w przygotowaniu dziecka do tego ważnego etapu, przygotowaliśmy krótki Poradnik, z którym można się zapoznać na naszej stronie internetowej: poradnik.

W sytuacji zgłoszenia większej liczby dzieci niż liczby miejsc, pierwszeństwo będą mieć dzieci zamieszkujące na wsi.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem dziecka w projekcie, które chciałyby dowiedzieć się więcej na temat jego planowanej realizacji, zapraszamy do indywidualnego kontaktu i spotkania. W celu ustalenia dogodnego miejsca i czasu, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 606 494 216.

 

Aby każdy uczestnik spotkania mógł się czuć komfortowo, prosimy również o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie potrzeb, takich jak:

  • dostępność architektoniczna na przykład: wejście na poziomie terenu wokół budynku, pochylnia, winda

  • przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych wydrukowanych większą czcionką niż standardowa  

  • pętla indukcyjna 

  • obecność osoby towarzyszącej/asystenta osoby z niepełnosprawnością 

  • zapewnienie warunków dla psa asystującego 

  • inne

Jeśli najbardziej komfortowe  byłoby spotkanie w miejscu zamieszkania osoby ze specjalnymi potrzebami, również jest taka możliwość - dojedziemy.

Jak będziemy spędzać czas?

Zajęcia realizowane będą w godzinach od 6:30 do 16:30. Przedszkole będzie realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o pedagogikę planu daltońskiego, która kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności współpracy między dziećmi (zamiast rywalizacji), samodzielności, odpowiedzialności oraz zdolności do refleksji. Uznajemy podmiotowość dziecka, promujemy wychowanie oparte o język emocji i potrzeb (NVC). Nasza kadra będzie objęta szkoleniami z zakresu ww.  obszarów.

Dzieci będą także brać udział w zajęciach rozwijających umiejętności matematyczne, TIK, a także w zajęciach z zakresu nauki języka obcego (2 razy w tygodniu).

Dzieciom zapewniona zostanie również pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Dzieci wymagające wsparcia ze strony logopedy, psychologa, terapeuty pedagogicznego będą miały możliwość uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych na terenie przedszkola, w specjalnie przygotowanej sali terapeutycznej. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W Przedszkolu dzieci będą miały możliwość korzystania z wyżywienia, obejmującego śniadanie, obiad i podwieczorek/deser. Posiłki dostarczać będzie firma cateringowa. Przedszkole wyposażone będzie w pomieszczenia gastronomiczne, które umożliwią podanie posiłków zgodnie z procedurami HACCP, na ceramicznej zastawie.

Jakie opłaty?

Czesne za każdy miesiąc wynosi 200 zł. Stawka żywieniowa będzie znana po podpisaniu umowy z firmą cateringową (szacowany koszt: kilkanaście złotych dziennie).

 

Dzięki realizacji projektu rodzice będą mieli jednak możliwość obniżenia miesięcznych kosztów pobytu dziecka w Przedszkolu, dzięki:

- otrzymaniu dofinansowania do kosztów posiłków (w wysokości 10 zł za każdy dzień, w którym dziecko korzystało z wyżywienia). Za dni, w których dzieci są nieobecne, a nieobecność została przez rodzica zgłoszona z wyprzedzeniem (czyli posiłek dla dziecka nie został zamówiony) rodzice nie ponoszą kosztu wyżywienia. Zgłoszeń nieobecności dokonuje się za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej.

- możliwości otrzymania dofinansowania do dowozów dzieci z terenów wiejskich (maksymalnie 100 zł miesięcznie, ostateczna kwota zależy od liczby dzieci z terenów wiejskich uczęszczających do przedszkola);

Jak odbywa się rekrutacja?

Aby zapisać dziecko do Przedszkola należy wypełnić dokumenty rekrutacyjne, dostępne na naszej stronie internetowej www.szyszkowapolana.pl lub w siedzibie Fundacji.

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do Fundacji w jeden z następujących sposobów:

  • wysłać pocztą tradycyjną listem poleconym na adres: Szyszkowa 64, 59-820 Leśna

  • złożyć w siedzibie Fundacji, Szyszkowa 64, 59-820 Leśna (jest to również siedziba Przedszkola Szyszkowa Polana w Szyszkowej) w dni powszednie w godzinach 9:00 do 14:30.

  • W sytuacji utrudnień z dostępem do ww. form (np. wynikających z niepełnosprawności, ograniczeń związanych z brakiem transportu ze względu na zamieszkanie na wsi) należy ustalić indywidualny sposób przekazania dokumentów po telefonicznym umówieniu z kierownikiem projektu (tel. 606 494 216, Przemysław Markiewicz)

O wyniku rekrutacji jego uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Pliki do pobrania:

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Regulamin rekrutacji w formacie pdf

Informacje na temat rekrutacji w formacie PDF

Plakat informujący o rekrutacji

Ulotka rekrutacyjna

bottom of page